ગેજેટ્સ


ગેઝેટ્સ ઇસ્યુ નં ૦૫, ૦૧-ફેબ્રુઆરી -૨૦૧૮
ગેઝેટ્સ ઇસ્યુ નં ૦૪, ૨૫-જાન્યુઆરી-૨૦૧૮
ગેઝેટ્સ ઇસ્યુ નં ૦૩, ૧૮-જાન્યુઆરી-૨૦૧૮
ગેઝેટ્સ ઇસ્યુ નં ૦૨, ૧૧-જાન્યુઆરી-૨૦૧૮
ગેઝેટ્સ ઇસ્યુ નં ૦૧, ૦૪-જાન્યુઆરી-૨૦૧૮
ગેઝેટ્સ ભાગ-૨ ઓક્ટોબર થી ડિસેમ્બર-૨૦૧૭
ગેઝેટ્સ ભાગ-૨ જુલાઈ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭
ગેઝેટ્સ ભાગ-૨ એપ્રિલ થી જૂન-૨૦૧૭
ગેઝેટ્સ ભાગ-૨ જાન્યુઆરી થી માર્ચ-૨૦૧૭
ગેઝેટ્સ ભાગ-૨ ૭-જાન્યુઆરી-૨૦૧૬
ગેઝેટ્સ ભાગ-૨ ૧-જાન્યુઆરી-૨૦૧૫
ગેઝેટ્સ ભાગ-૨ ૧-જાન્યુઆરી-૨૦૧૪
નિયામક, સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રી,ગાંધીનગર
ગેઝેટના ભાગોની માહિતી
તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૬
સરકારી પ્રેસ, ગાંધીનગર
પાર્ટ સાઈઝ વિષય
Part-I A-4 Part -1.  Govt. મિનીસ્ટર,રાજ્યપાલ,GPSCના તેમજ ગૌણ સેવાના પરિણામ
Part -2.  Civil ,સચિવાલય વિભાગોની નિમણુક, નિવૃતિ, સ્વૈ.નિવૃતિના જાહેરનામા
Part -3.  Misc, ગુજરાત હાઈકોર્ટ-બઢતી, બદલી, નિમણુક તેમજ ખેત બજાર અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્રના જાહેરનામા
Part-I Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-I-A A-4 ૧) ગુજરાત મ્યુનીસીપલ જાહેરનામા વિભાગના કોડનંબર-KV.KPના જાહેરનામા
૨) ગુજરાત પંચાયત એક્ટ, ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના એક્ટના જાહેરનામા
Part-I-A Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-I-B A-4 ૧) જમીન સંપાદનના જાહેરનામા
Part-I-B Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-IV A-4 ૧) અધિનિયમ,વટહુકમ (ઓર્ડિનન્સ)
Part-IV Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-IV-A A-4 ૧) સેન્ટ્રલ એક્ટના જાહેરનામા (રુલ્સ એન્ડ ઓર્ડર)
Part-IV-A Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-IV-B A-4 ૧) ગુજરાત એક્ટને લગતા જાહેરનામા
Part-IV-B Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-IV-C A-4 ૧) ચૂંટણીને લગતા જાહેરનામા,મેડીકલ કાઉન્સીલને લગતા જાહેરનામા,ઈલેક્શન કમીશન ઓફ ઈન્ડીયાના જાહેરનામા (ગ્રામ પંચાયત તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, મ્યુનીસીપાલીટી ગુજરાત વિધાનસભા લોકસભાને લગતા જાહેરનામા)
Part-IV-C Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-V A-4 ગુજરાત વિધાનસભા તથા વૈ.અને સં.બા.ના વિભાગના બિલો
Part-V Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-VI A-4 વૈધાનિક અને સં.બા. વિભાગના RPBના બિલો તથા એક્ટ
Part-VI Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-IX A-4 વૈ. અને સં.બા.વિ.ના ભાષાંતરને લગતા બિલ, એક્ટ, ઓર્ડીનેન્સને લગતા જાહેરનામા
Part-IX Extra A-4 ઉપર મુજબ

- ગ્રામ પંચાયત/તાલુકા પંચાયતના ચૂંટણીને લગતા જાહેરનામાનું પ્રમાણ વધુ હોઈ તેમજ  હાલમાં ડીટીપી ઓપરેટર કેડરમાં સ્ટાફની ખુબ અછત હોઈ સાધારણ ગેઝેટનો અંક  પડતર છે.
* પડતર જાહેરાતની છેલ્લી તારીખ

 
સરકારી પ્રેસ, વડોદરા
પાર્ટ સાઈઝ વિષય
Part-I A-4 સરકારી નોટીફિકેશન, એપોઈન્ટમેન્ટ, પ્રમોશન,રજાઓ,રૂલ્સ  એન્ડ ઓર્ડર
Part-I Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-I-A A-4 ઓર્ડર એન્ડ નોટીફીકેશન (પાર્ટ-૪બી સિવાય)
અંડર ધ બોમ્બે લોકલ બોર્ડ, ગ્રામ પંચાયત,મ્યુનીસીપલ બોડી, જીલ્લા મ્યુનિ. પ્રાઈમરી એજ્યુકેશન,લોકલ ફંડ ઓડીટ એક્ટ, ઓન્લી સેન્ટ્રલ ગેઝેટ.
Part-I-B A-4 જમીન સંપાદનના જાહેરનામા
Part-IL A-5 શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ દ્રારા પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવતાં નોટીફીકેશન,એવોર્ડ, વિગેરે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે.
Part-IL Extra A-5 ઉપર મુજબ


 
સરકારી પ્રેસ, રાજકોટ
પાર્ટ સાઈઝ વિષય
Part-I A-4 જિલ્લા ન્યાયાધીશ,જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ,પોલીસ કમિશ્ર્નર દ્રારા ફોજદારી અધિનિયમ ની કલમ હેઠળના જાહેરનામા
Part-I Extra A-4 ઉપર મુજબ
Part-IB A-4 જમીન સંપાદન ધારાની કલમ-૪ તથા કલમ-૬ના જાહેરનામા
Part-II A-4 કોર્ટ નોટીસ (એમ.એ.સી.ટી કલેઈમ કેસ, સી.એમ.એ તથા ટીપી સ્કીમના અધિસુચન),નામ ,અટક, બદલીની જાહેરાત
    Part-II  Extra A-4 ઉપર મુજબ
ગેજેટ્સ દર